Tag Archives: Hàm xử lý chuỗi

Hàm xử lý chuỗi trong Excel như hàm left, right, mid, len,…rất hay được sử dụng trong công việc, đặc biệt trong các quản lý shop