Tag Archives: Hàm Logic

Hàm Logic trong Excel gồm rất nhiều hàm có điều kiện so sánh xử lý các bài toán từ đơn giản tới phức tạp. Ví dụ như hàm IF, SUMIF, AND, OR,…